Disclaimer

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website https://www.legalitas.nl

 

Beperkte aansprakelijkheid

Hoewel Legalitas B.V. bij de tot de totstandkoming van deze website grote zorgvuldigheid in acht heeft genomen, kunnen wij niet instaan voor de correctheid van de inhoud van de website. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Legalitas B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook (waaronder economisch nadeel), die verband houdt met (de directe en indirecte gevolgen van) eventuele onjuistheden, het gebruik van de beschikbare informatie of met tijdelijke onmogelijkheid om de website te benaderen. Wij behouden ons het recht voor om tekstuele wijzingen aan de website door te voeren zonder voorgaande informatie. In de teksten op de website, kunnen wijzigingen worden aangebracht zonder voorafgaande mededeling. De aanpassingen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, volledigheid of actualiteit.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten op door de Legalitas B.V. geplaatste teksten, foto’s, beeld- en geluidsmateriaal en andere afbeeldingen op deze website(s) berusten bij Legalitas B.V. en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Behoudens de in, bij of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Legalitas B.V.

 

Privacy

Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en de richtlijnen hierin adviseren wij u ons privacy statement te raadplegen.

 

Vragen & contact

Als je vindt of twijfelt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy statement, neem dan contact met ons op via het hierboven vermelde adres. Bij onregelmatigheden kun je altijd melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wij werken graag mee om de privacy te garanderen.