Privacy Statement

 

Algemeen

Legalitas B.V. respecteert jouw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Legalitas B.V. verwerkt.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Advocatenkantoor Legalitas BV verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Legalitas BV veelal een derde partij in. Als betrokkene maak je zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kun je je aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Legalitas BV. Persoonsgegevens, welke op de factuur moeten worden verwerkt, bewaren wij 5 jaar na het kalenderjaar waarin de factuur is verstrekt. Persoonsgegevens, die je actief hebt verstrekt (bijvoorbeeld in correspondentie en via de telefoon) bewaren wij 5 jaar, nadat de opdracht bij ons is afgewikkeld.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Advocatenkantoor Legalitas BV verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;

 • innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing- en communicatieactiviteiten;
 • werving en selectie (sollicitatie);
 • verkrijgen van jouw feedback over onze dienstverlening.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? Legalitas BV verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • naw gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • functienaam en eventuele titel;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • IBAN;
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een blogpost of een bericht in het contactformulier;
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Legalitas BV, omdat deze door jou als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

De voornaamste grondslagen voor een advocatenkantoor zijn: de uitvoering van een overeenkomst, voldoen aan een wettelijke verplichting, verkregen toestemming van betrokkene(n) dan wel een gerechtvaardigd belang. Legalitas B.V. verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van de overeenkomst;
 • verkregen toestemming van de betrokkene;
 • gerechtvaardigd belang/

De persoonsgegevens worden opgevraagd, verkregen of verstrekt via de website legalitas.nl, per email, telefoon, faxbericht, per brief of mondeling.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Legalitas B.V. respecteert jouw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Legalitas B.V. verwerkt, deelt jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Legalitas B.V. Legalitas B.V. respecteert jouw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Legalitas B.V. verwerkt. zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van jouw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Legalitas B.V. respecteert jouw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de 3 AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Legalitas B.V. verwerkt. Persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, gebeuren oor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Legalitas B.V. jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Legalitas BV ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Legalitas B.V. hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Legalitas B.V. gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Legalitas B.V. in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Legalitas B.V. bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Privacy rechten van betrokkenen

Het kan natuurlijk zijn dat u inzage wenst te hebben in jouw gegevens. Natuurlijk ondersteunen wij je hierbij op eenvoudige wijze. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van jouw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kun je sturen via onderstaande contactgegevens. Je ontvangt binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek nader bericht van ons. Om jouw privacy te garanderen en om zeker te weten dat wij op basis van jouw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Legalitas B.V. neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op jouw eigen persoonsgegevens. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Legalitas B.V. aan jouw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Jouw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kun je richten aan:
Legalitas B.V.
info@legalitas.nl
Boomberglaan 12
1217 RR  HILVERSUM
035-2050580

 

Gebruik social media

Op de website(s) van Legalitas B.V. zijn buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Legalitas B.V. houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor jouw eigen risico. Voordat je van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

Statistieken en cookies

Legalitas B.V. houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Legalitas B.V. verkocht aan derden. Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Legalitas B.V. te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek op de website(s) van Legalitas B.V. op bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Je kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken. De website van Legalitas B.V. maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Advocatenkantoor Legalitas B.V. geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Legalitas B.V. heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

 

Aanpassing privacy statement

Legalitas B.V. heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s) www.legalitas.nl.

 

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en dit privacy statement kun je contact opnemen met:

Legalitas B.V.
info@legalitas.nl
Boomberglaan 12
1217 RR  HILVERSUM
035-2050580

 

Dit privacy statement is op 1 maart 2024 vastgesteld.