Kantoorklachtenregeling Legalitas Advocaten

 

Het uitgangspunt van het klachtenreglement van Legalitas Advocaten is om cliënten en andere betrokkenen in de gelegenheid te stellen een klacht in te dienen, indien dit naar hun mening gerechtvaardigd is. Klachten zullen door Legalitas Advocaten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Legalitas Advocaten treft, indien nodig, naar aanleiding van een klacht maatregelen ter voorkoming van herhaling. Betrokkenen hebben de mogelijkheid een schriftelijk exemplaar van de klachtenprocedure bij Legalitas Advocaten op te vragen.

 

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 1. klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 2. klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 3. klachtenfunctionarissen: mr. G de Hosson en mr. B. Cornelissen.

 

Artikel 2: Toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Legalitas B.V. (hierna: Legalitas) en de cliënt.
 2. Iedere advocaat van Legalitas draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

 

Artikel 3: Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

 

Artikel 4: Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat Legalitas een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Legalitas heeft in de overeenkomst van opdracht opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht, die na behandeling niet is opgelost, kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling door de klachtenfunctionaris niet zijn opgelost kunnen door de klager worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

 

Artikel 5: Interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. G (Gijs) de Hosson, gdehosson@legalitas.nl die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. De tweede klachtenfunctionaris is mr. B. (Bernard) Cornelissen, bconelissen@legalitas.nl.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de klager tot een oplossing te komen, al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

 

Artikel 6: Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

 

Artikel 7: Verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

 

Artikel 8: Klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp in het zaakdossier.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt intern periodiek verslag uit over de afhandeling van klachten en doet zo nodig aan de advocaten van Legalitas aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

 

1 maart 2024

Legalitas is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.