Legalitas B.V. – Algemene voorwaarden Legalitas B.V.

Algemene voorwaarden & Privacy Statement

Artikel 1: Legalitas Advocaten

Legalitas Advocaten is een besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 59686642. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de advocaat die namens Legalitas B.V. werkzaamheden verricht alsmede alle overige medewerkers, stagiair, secretaresses, alsmede ingeschakelde derden.

Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en vervolgopdrachten aan Legalitas Advocaten, alsmede op alle andere rechtshandelingen en rechtsverhoudingen met derden. Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk afgewezen.

Artikel 2: De overeenkomst

2.1  De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van de overeenkomst tot opdracht aan de besloten vennootschap verschuldigd zijn. In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, is deze natuurlijk persoon tevens in privé opdrachtgever en als zodanig cliënt. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk en staat de privé opdrachtgever ook in voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de declaratie, al dan niet op verzoek van de cliënt, ten name is gesteld van een rechtspersoon dan wel ten name van de natuurlijk persoon als cliënt.

2.2 Het niet anders dan inhoudelijk weersproken, in ontvangst nemen van een door Legalitas op verzoek van opdrachtgever opgemaakte (concept) brief of concept document, impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

Artikel 3: Inschakeling derden

Legalitas B.V. zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Legalitas B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Legalitas B.V. is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

De opdrachtgever vrijwaart Legalitas B.V. tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

Artikel 4: Verzekerde aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit een onverhoopte tekortkoming verband houdende met de uitvoering van de opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de polis.

Indien de aansprakelijkheidsverzekering de gestelde schade niet dekt of niet vergoedt om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van de advocaat beperkt tot het bedrag aan honoraria of eigen bijdrage zoals in rekening gebracht en feitelijk betaald.

Aansprakelijkheid voor tekortkoming van ingeschakelde derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Voor het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geen enkel bedrag uitkeert, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het door die deelnemer in het voorafgaande kalenderjaar bij opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium exclusief BTW tot een maximum van het eigen risico zoals genoemd in de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Legalitas B.V. aansprakelijk is voor fouten van de door haar ingeschakelde derde of voor het niet deugdelijk functioneren van de door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.

Artikel 5: Voorschotbetalingen

Legalitas kan alvorens de opgedragen werkzaamheden aan te vangen en/of hangende de uitvoering daarvan een of meer (aanvullende) voorschotbetalingen verlangen. Deze worden bij het einde van de opdracht of tussentijds verrekend.

Artikel 6: Derdengelden

Er wordt geen gebruik gemaakt van een stichting derdengelden.

Artikel 7: Honorarium en verschotten

De kosten van uitvoering van de opdracht door de betrokken advocaat of jurist omvatten uitsluitend honorarium, reistijd, reiskosten en verschotten. Alle bedragen zijn exclusief BTW en kantoorkosten. Tenzij tussen de opdrachtgever en de betrokken advocaat anders is afgesproken, wordt het honorarium bepaald door de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. De tarieven van de advocaten of juridisch medewerkers kunnen variëren afhankelijk van specialistische kennis of de aard van de opdracht. Het bij aanvang van de opdracht afgesproken uurtarief kan door de betrokken advocaat tussentijds worden aangepast en/of jaarlijks worden geïndexeerd. Verschotten worden tegen kostprijs in rekening gebracht.

Legalitas B.V. kan op ieder moment, zowel voorafgaand aan als tijdens haar dienstverlening, van de opdrachtgever één of meerdere voorschotten verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Legalitas B.V. gerechtigd, na voorafgaande aankondiging daarvan, haar werkzaamheden niet aan te vangen, respectievelijk op te schorten dan wel te beëindigen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie van de desbetreffende zaak. Tevens is Legalitas B.V. gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of andere zaken. Indien de opdracht wordt uitgevoerd op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp (toevoeging), is de opdrachtgever gehouden de kosten te betalen die op grond van de afgegeven toevoeging voor zijn rekening komen (zoals: eigen bijdrage, het verschuldigde griffierecht en externe kosten die niet onder de toevoeging worden vergoed). Het honorarium en de eventuele verschotten worden periodiek – in beginsel maandelijks – achteraf gedeclareerd. De betalingstermijn van de declaraties bedraagt uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal een incassobrief worden verstuurd, waarna conform de WIK op de 15e dag na het verzenden van de incassobrief de opdrachtgever ook de wettelijke handelsrente van art. 6:119a BW is verschuldigd, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met incasso. De buitengerechtelijke (incasso)kosten worden berekend op grond van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Indien een declaratie of voorschot niet binnen de betalingstermijn is voldaan, heeft de betrokken advocaat het recht zijn werkzaamheden per direct op te schorten, zonder dat zij gehouden is eventuele schade te vergoeden die als gevolg van de opschorting ontstaat.

Artikel 8: Niet tijdige betaling

Bij niet tijdige en/of volledige betaling van maanddeclaraties en/of voorschotdeclaraties is de advocaat gerechtigd zijn of haar werkzaamheden op te schorten in welk geval de advocaat niet aansprakelijk is voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 9: Archivering

Nadat de zaak is beëindigd zullen alle in het dossier aanwezige van opdrachtgever afkomstige stukken aan deze worden teruggegeven waarna het overblijvende dossier gedurende 5 jaren zal worden bewaard. Daarna heeft Legalitas B.V. het recht het dossier te vernietigen.

Artikel 10: Privacy statement AVG

10.1 Legalitas B.V. respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Legalitas B.V. verwerkt.

10.2 Legalitas B.V. verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden, overigens niet limitatief:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing- en communicatie activiteiten;
 • werving en selectie (sollicitatie).

10.3 Legalitas B.V. verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer, burgerlijke staat, geboorteplaats, telefoon en e- mailadres;
 • medische gegevens;
 • financiële gegevens, zoals niet limitatief, de hoogte van uw jaarinkomen b.v. een aanvraag bij door de staat gefinancierde rechtsbijstand.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Legalitas B.V., omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

10.4 Legalitas B.V. verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.

10.5 Legalitas B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Legalitas B.V., zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Legalitas B.V. persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Legalitas B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Legalitas B.V. ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

10.6 Legalitas B.V. hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Legalitas B.V. gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Legalitas B.V. in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

10.7 Legalitas B.V. bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

10.8 Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onze contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Legalitas B.V. aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

10.9 Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een  kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Legalitas B.V. neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

10.10 Op de website(s) van Legalitas B.V. zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Legalitas B.V. houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

10.11 Legalitas B.V. houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Legalitas B.V. verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Legalitas B.V. te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Legalitas B.V. op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de  functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website(s) van Legalitas B.V. maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Legalitas B.V. geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of  links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Legalitas B.V. heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt  (https://www.consuwijzer.nl/telecompost/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

10.12 Legalitas B.V. heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

10.13 Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. Van Es.

Dit privacy statement is op d.d. 1 maart 2024 vastgesteld.

Artikel 11: Forumkeuze

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Legalitas B.V. is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien worden uitsluitend aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland te Almere voorgelegd.