Echtscheiding | Legalitas Advocaten - Familierecht

ECHTSCHEIDING: HOE GAAT DAT?

Een echtscheiding is een juridische procedure waarbij een huwelijk officieel wordt ontbonden. Dit proces kan emotioneel en juridisch uitdagend zijn, vooral als er geschillen zijn tussen de echtgenoten over zaken als kinderen, huis,  financiën en eigendommen. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen en uw belangen te beschermen. In Nederland is het mogelijk om op twee manieren te scheiden: eenzijdig of gezamenlijk. Alleen een advocaat kan een echtscheidingsprocedure bij de rechtbank starten.

SCHEIDING OP EENZIJDIG VERZOEK

Een scheiding op eenzijdig verzoek is een procedure waarbij één van de partners de rechtbank verzoekt om de echtscheiding uit te spreken. De andere partner, de “verweerder”, kan hiermee instemmen of verweer voeren.

Gronden voor Scheiding

Al sinds 1971 is de enige mogelijke grond voor echtscheiding de ‘duurzame ontwrichting van het huwelijk’:  Er is sprake van een duurzame ontwrichting als een van de partners van mening is dat de relatie niet meer te herstellen is. 

Verzoekschrift

In het verzoekschrift zal staan dat het huwelijk ‘duurzaam is ontwricht’, waarover hieronder meer. Daarnaast staan in het verzoekschrift afhankelijk van de situatie de verzoeken over hoe de zorg voor de kinderen moet worden verdeeld, de verdeling van de huwelijksgemeenschap, de woning, pensioen en over alimentatie.

Instemming of Verweer

De verweerder ontvangt een kopie van het verzoekschrift en kan hierop reageren door een verweerschrift in te dienen.

 • Als de verweerder instemt met de echtscheiding en alle andere verzoeken die zijn gedaan (de ‘nevenvorderingen’), is de procedure eenvoudiger en sneller. De partners kunnen in dit geval samen een echtscheidingsconvenant opstellen waarin zij afspraken maken over de woning, alimentatie en verdeling van de huwelijkse goederen. Als er minderjarige kinderen zijn, zal er bovendien altijd een ouderschapsplan moeten komen waarin ouders de afspraken over de zorg en financiën van hun kinderen vastleggen.
 • Als de verweerder verweer voert tegen de echtscheiding of de zogeheten nevenvorderingen, zal de rechtbank een zitting plannen waar beide partners hun standpunten en verzoeken mogen toelichten. De rechtbank zal vervolgens beslissingen nemen over alle verzoeken en beoordelen of aan alle vereisten voor een echtscheiding is voldaan. Als dat zo is, zal de rechtbank de echtscheiding uitspreken.

WAAROM EEN ADVOCAAT BIJ SCHEIDEN?

In Nederland kan een echtscheiding alleen worden uitgesproken door de civiele rechtbank en daarom ben je verplicht om een advocaat in de arm te nemen die het verzoekschrift tot echtscheiding voor jou indient. Legalitas kan jou persoonlijk begeleiden en bijstaan op financieel en fiscaal gebied. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het opstellen van duidelijke en toekomstbestendige ouderschapsplannen waarin de belangen van de kinderen centraal staan. Legalitas zet zich altijd in voor het beste resultaat voor jou, en als een procedure onvermijdelijk is, maken we gebruik van onze jarenlange proceservaring om ook dan de beste uitkomst voor jou te bereiken. 

GEZAMENLIJKE ECHTSCHEIDING

Een “overlegscheiding” is een procedure waarbij beide partners samen de echtscheiding aanvragen. Dit is een eenvoudiger en sneller proces dan een eenzijdige scheiding. Het gezamenlijke doel is om in goed overleg op een positieve manier de scheiding te regelen. Voordat een verzoekschrift tot scheiding naar de rechtbank gaat, zal er (als er kinderen zijn) ook een ouderschapsplan moeten komen. De overige afspraken leggen partijen vast in een echtscheidingsconvenant. Dit kunnen partijen zelfstandig overeenkomen, maar ook met de hulp van een gezamenlijke advocaat óf met elk een eigen advocaat. Soms zijn hierbij derden betrokken zoals een externe mediator, een financieel expert en een kindercoach. Maar uiteindelijk is er altijd een advocaat nodig om de documenten te beoordelen en de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank te voeren.

Verzoekschrift

De advocaat stelt een verzoekschrift op met de volgende informatie:

 • Naam en woonplaats van beide partners
 • Datum van huwelijk
 • Grond voor de echtscheiding (duurzame ontwrichting)
 • Afspraken over de kinderen (indien van toepassing)
 • Afspraken over de woning
 • Afspraken over alimentatie (indien van toepassing)
 • Verdeling van de huwelijkse goederen
 • Afspraken over pensioen
 • Eventuele andere verzoeken

Het verzoekschrift wordt samen met de volgende benodigde documenten ingediend bij de rechtbank:

 • Huwelijksakte
 • Geboorteakten van de kinderen (indien van toepassing)
 • Ouderschapsplan (indien van toepassing)
 • Echtscheidingsconvenant
 • Eventuele andere relevante documenten

Behandeling

Behandeling door de rechtbank:

 • De rechtbank beoordeelt of het verzoekschrift compleet is en of de echtscheiding kan worden uitgesproken
 • In uitzonderlijke gevallen kan de rechtbank een zitting plannen, maar meestal is dat niet het geval
 • Uiteindelijk doet de rechtbank uitspraak, de echtscheiding en eventuele afspraken schrijft de rechtbank op in een ‘beschikking’

De beschikking van de rechtbank, die bindend is voor beide partners, bevat de uitspraak van de echtscheiding, de afspraken over de kinderen en de overige afspraken.

Inschrijving

De echtscheiding moet worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dit moet binnen zes maanden na het onherroepelijk worden van de uitspraak gebeuren. Let op: pas als de echtscheiding is ingeschreven is deze definitief. Schrijf je de echtscheiding niet in, dan blijf je dus getrouwd!

SCHEIDING VAN TAFEL EN BED

De “scheiding van tafel en bed” is een aparte procedure bij de rechtbank. Er is pas een scheiding van tafel en bed als dat is uitgesproken door de rechter. Als je die procedure doorloopt, blijf je alleen in naam getrouwd. Voor het overige maak je alle afspraken die je ook met een ‘gewone’ echtscheiding zou maken. Als er kinderen zijn moet er een ouderschapsplan komen, je maakt afspraken over de verdeling en de gemeenschap van goederen eindigt.

De reden voor mensen om te kiezen voor een scheiding van tafel en bed in plaats van voor een reguliere echtscheiding is vaak religieus van aard.
De scheiding van tafel en bed komt weinig voor en het aantal van dergelijke scheidingen is in de loop der jaren flink gedaald. Het blijft echter wel een mogelijkheid.

Houd er wel rekening mee dat als je later toch nog de reguliere echtscheiding wenst, dat daar een wachttijd is van drie jaar. Dus pas drie jaar nadat de rechter de scheiding van tafel en bed heeft uitgesproken, kun je de rechter vragen om de volledige echtscheiding.

LEGALITAS ADVOCATEN BIJ JOUW SCHEIDING

Heb jij een familierecht advocaat of scheidingsadvocaat nodig? Het team van familierecht advocaten van Legalitas staat voor jou klaar! Inmiddels hebben wij vele mensen goed kunnen helpen met de belangen van de kinderen voorop. Niet alleen zijn wij expert in het kiezen van de juiste strategie, wij hebben ook ruime ervaring met het opstellen van omgangsregelingen en problemen in de uitvoering of de naleving daarvan.

mr. Gijs de Hosson – Familierecht Advocaat | Legalitas Advocaten